About

June 22, 2011

Professor Yih-Choung Yu, Zhao Xin Yin ’13, Camille Borland ’13, and Professor Luis Schettino

From left, Professor Yih-Choung Yu, Zhao Xin Yin ’13, Camille Borland ’13, and Professor Luis Schettino

From left, Professor Yih-Choung Yu, Zhao Xin Yin ’13, Camille Borland ’13, and Professor Luis Schettino